KOMPLIKACJE URZĘDOWE- CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W PRAWNIKA PRZED URZĘDEM?

Każdy z Nas doświadcza w swoim życiu przynajmniej kilkukrotnie zderzenia ze światem urzędniczym. Niejednokrotnie pojawia się strach lub wątpliwość odnośnie posiadanej wiedzy, prawidłowości sposobu postępowania, wypełnienia dokumentacji, dokonania odpowiednich opłat.

ZWYKŁY OBYWATEL A PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

Postępowania prowadzone przez urzędy regulowane są odrębnymi zbiorami prawnymi- Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz ustawą- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Fakt ten podyktowany jest nierównością stron, biorących udział w postępowaniu, i związaną z tym szczególną ochroną praw obywatela. Stając się stroną postępowania administracyjnego- czy to na wniosek, czy z urzędu- nabywamy szereg uprawnień, ale również podlegamy szeregowi obowiązków. Prawo administracyjne jest niezwykle szeroką gałęzią prawa, w której dużą rolę, szczególnie w sprawach uznaniowych, odgrywa dogłębna znajomość samych norm prawnych, ale równie ważne jest wszechstronne posługiwanie się orzecznictwem, odwołaniami do innych unormowań, domniemaniami, wnioskowaniami. Dla osoby, która wcześniej nie miała do czynienia z interpretacją przepisów prawnych zderzenie z urzędem może być trudne, działanie w sprawie niezrozumiałe, a własne postępowanie- niewłaściwe w sprawie lub nieterminowe. Jednocześnie brak działania może stanowić podstawę do dalszego toku postępowania.

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO ADMINISTRACYJNE?

Kodeks Postępowanie Administracyjnego jest podstawą prowadzenia działania w sprawie, zbiorem ogólnych zasad, terminów i obowiązków, na których opierają się postępowania przed organami administracji publicznej. W zakresie merytorycznym w danej sprawie, zastosowanie mają przepisy szczególne, precyzujące również terminy, obowiązki oraz koszty postępowań. Prawo administracyjne reguluje między innymi:

 • inwestycje budowlane, drogowe, liniowe,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • wywłaszczenia i komunalizację mienia,
 • geodezję i kartografię
 • obywatelstwo, zameldowanie, ewidencję ludności, stan cywilny,
 • rejestrację pojazdów i uprawnienia do kierowania,
 • sprawy cudzoziemców,
 • ochronę danych osobowych,
 • koncesje, w tym sprzedaż wyrobów alkoholowych.

PRAWNIK DLA OBYWATELA

Czy sięgnięcie po poradę prawną lub przekazanie prowadzenia w Naszym imieniu postępowania urzędowego jest dobrym rozwiązaniem? Czy wart skorzystać z usług prawnika w sprawach administracyjnych?

Zdecydowanie tak, jeśli:

 • nie posiadamy wiedzy w zakresie przepisów prawnych w Naszej sprawie, a chcemy dokonać określonego działania lub wystąpić z wnioskiem lub żądaniem do urzędu,
 • sprawa jest zawiła i skomplikowana,
 • sprawa dotyczy mienia dużej wartości,
 • nie mamy pewności co do prawidłowej interpretacji przepisów, dotychczasowego orzecznictwa w podobnych stanach faktycznych lub prawnych,
 • urząd występuje do Nas z żądaniem działania, wykonania obowiązku,
 • w sprawie postępowania zakończonego, jeśli decyzja wydana przez urząd nie jest dla Nas zadowalająca lub
 • jeśli podejrzewamy, że decyzja wydana przez urząd nie została wydana zgodnie ze wszystkimi zasadami i regulacjami postępowania administracyjnego

Biorąc pod uwagę różnorodność problemów, z jakimi możemy zetknąć się w konfrontacji z urzędem, warto sięgnąć po pomoc prawnik Toruń. Prawnik, na podstawie dostarczonej dokumentacji lub przedstawienia problemu, szczegółowo omówi sprawę, postepowanie, w razie konieczności sporządzi stosowną dokumentację, wypełni odpowiednie wnioski. Może również, na podstawie pełnomocnistwa, dokonywać odpowiednich czynności urzędowych, a w przypadku postępowania przed organem lub postępowania sądowo- administracyjnego- również reprezentować stronę przed organami administracyjnymi i sądowymi.

 

Back to Top