Jak przebiega likwidacja spółki z o. o.?

Wspólnicy w każdym momencie mogą wystąpić z wnioskiem o likwidację spółki. Jednak wszystkie działania powinny odbywać się zgodnie z prawem.

Otwarcie likwidacji spółki z o. o.

Procedura likwidacji otwiera się z dniem uprawomocnienia orzeczenia przez sąd, uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki lub pojawienia się innej przyczyny rozwiązania. Aby rozwiązanie nastąpiło z inną datą, wspólnicy są zobowiązani podjąć uchwałę. Do nazwy firmy należy dodać zwrot „w likwidacji” oraz opatrywać wszystkie dokumenty tym odnośnikiem.

Jako likwidatorzy występują członkowie zarządu, chyba że uchwała firmy narzuca inne rozwiązanie. Likwidatorem musi być osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Księgi rachunkowe są zamknięte z dniem poprzedzającym ogłoszenie likwidacji lub upadłości.

Należy także sporządzić bilans otwarcia likwidacji i przedstawić zgromadzeniu wspólników. Likwidatorzy są zobowiązani składać sprawozdania po upływie każdego roku obrotowego. W bilansie likwidacji powinny znaleźć się wszystkie aktywa wraz z ich wartością zbywczą.

Prowadzenie likwidacji

Kodeks spółek handlowych głosi, że likwidatorzy mają prawo do reprezentowania spółki w granicach swoich kompetencji. Wobec osób trzecich, wszystkie czynności likwidatorów są zaliczane do czynności likwidacyjnych.

Sumy, które mają na celu zaspokojenie wierzycieli, którzy się nie zgłosili, lub których wierzytelności są sporne, należy składać do depozytu sądowego. Jednak wspólnicy, którzy otrzymali swoją część majątku nie mają obowiązku pokryć należności osób trzecich, którzy zgłosili się dopiero po wyznaczonym terminie.

telefon

Sprawozdanie likwidacyjne

Wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki składa się sprawozdanie likwidacyjne. Gdy zgromadzenie wspólników zaakceptuje sprawozdanie finansowe przypadające na dzień przed podziałem majątku, likwidatorzy ogłaszają sprawozdanie w siedzibie spółki i składają je do sądu rejestracyjnego razem z wnioskiem o wykreślenie firmy z rejestru, nawet jeśli zgromadzenie nie odbyło się z powodu braku kworum. Wszystkie dokumenty powinny być przekazane osobie, widniejącej w umowie spółki. Jeśli takowej nie wyznaczono, wskaże ją sąd. Wgląd do nich mają wszystkie osoby mające w tym interes prawny oraz wspólnicy po otrzymaniu upoważnienia.

Back to Top