Co warto wiedzieć o prawie budowlanym?

Najważniejszą ustawą, która reguluje wszelkie działania związane z budową, rozbiórką czy utrzymaniem obiektów budowlanych jest prawo budowlane. Bez jego znajomości, a przede wszystkim przestrzegania żaden budynek nie może zostać oddany do użytku.

Czym jest prawo budowlane?

Prawo budowlane weszło w życie z dniem 1 stycznia 1995 roku. Znaleźć w nim można informacje dotyczące projektowania, budowy, utrzymania, nadzoru oraz rozbiórek dotyczących wszystkich obiektów budowlanych. Obejmuje ono również wszystkie zasady działania różnych organów administracji publicznej w zakresie prawa budowlanego.

plan

Co zawiera ustawa o prawie budowlanym?

Prawo budowlane zostało podzielone na 11 rozdziałów. W pierwszym rozdziale znajdują się przepisy ogólne, drugi rozdział dotyczy samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, trzeci natomiast praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego. W czwartym rozdziale znajdziemy informacje na temat postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, piąty rozdział dotyczy budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych, natomiast szósty utrzymania obiektów budowlanych. Informacji związanych z katastrofami budowlanymi szukać można w rozdziale siódmym. Rozdział ósmy dotyczy organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, dziewiąty przepisów karnych a dziesiąty odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. W ostatnim rozdziale znajdują się przepisy przejściowe i końcowe.

Prawo budowlane w praktyce – jakie dokumenty są potrzebne do obioru domu?

metal

Odbiór domu wiąże się z zawiadomieniem nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do zawiadomienia lub pozwolenia dołączone być powinny takie dokumenty jak dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentacja geodezyjna, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy oraz kopie rysunków ze zmianami w przypadku, gdy w trakcie budowy jakieś roboty zostały wykonane inaczej niż przewidywał projekt.

Współpraca: https://pbkb-adwokaci.pl/

Back to Top