Komu przysługują alimenty na dziecko?

Obowiązkiem prawnym każdego z rodziców jest zapewnienie dziecku odpowiednich środków do utrzymania aż do momentu, gdy nie będzie ono zdolne do podjęcia pracy zawodowej. Bardzo często mylnie uważa się, iż obowiązek utrzymania dziecka kończy się wraz z uzyskaniem jego pełnoletności- jest to mylnia opinia, ponieważ kodeks rodzinny jasno wskazuje na to, że nie istnieje żadna granica wiekowa, po osiągnięciu której dziecko traci prawo do otrzymania alimentów.

Jak długo dziecku przysługują alimenty?

Obowiązek płacenia alimentów dotyczy nawet tych rodziców, których dziecko ukończyło 18 rok życia jednak wciąż kontynuuję naukę lub nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli dziecko choruje lub jest niepełnosprawne, posiada prawo do alimentów do końca życia.

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Ważny jest fakt, iż obowiązek alimentacyjny nie tylko nie wygasa z chwilą ukończenia 18tego roku życia przez dziecko, ale również nie kończy się z uzyskaniem przez nie konkretnego stopnia wykształcenia. Oznacza to, iż dziecko może studiować nawet w wieku 30 lat oraz jednocześnie posiadać prawo do uzyskania alimentów.

SONY DSC

Jeśli dziecko po uzyskaniu pełnoletności wykazuje chęć do dalszego kształcenia się, rodzice posiadają obowiązek wypłacania mu alimentów. W przeciwnym razie działanie mogłoby mieć na celu zahamowanie lub utrudnienie rozwoju intelektualnego pierworodnego poprzez pozbawienie go materialnych środków, które są niezbędne do kontynuowania nauki.

W jakich sytuacjach rodzice nie muszą płacić alimentów?

Gdy dochody z majątku dziecka pokrywają koszty jego utrzymania, gdy istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb dziecka z renty rodzinnej, dochodów z majątku rodzeństwa lub pobieranego stypendium.

Kto może wystąpić z pozwem o alimenty?

Jeśli rodzice dziecka posiadają obowiązek ponoszenia kosztów jego utrzymania, a żyją osobno, każdy z rodziców prawnie może wystąpić do sądu z pozwem o wypłacanie alimentów na rzecz małoletniego dziecka.

W sytuacji, gdy rodzice rozwiedli się, sąd w przedstawionym wyroku określa w jakiej wysokości każde z rodziców obowiązkowo musi opłacać koszty utrzymania dziecka. Alimenty są wpłacane najczęściej do rąk rodzica, u którego przebywa stale dziecko (miesięcznie lub w terminie określonym przez sąd).

W przypadku, gdy rodzice są w separacji lub gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i rodzice nie żyją razem, rodzic, u którego dziecko stale przebywa posiada prawo zażądania sądowego zobowiązania drugiego rodzica do płacenia alimentów w celu utrzymania i wychowania dziecka- jeśli nie ponosi ich dobrowolnie.

W jakich sytuacjach rodzice tracą obowiązek alimentacyjny?

  • gdy dziecko zawrze związek małżeński i jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W tym przypadku zmienia się kolejność obowiązku- w pierwszej kolejności obciążony jest współmałżonek, a w drugiej kolejności rodzice, którzy ponoszą odpowiedzialność, gdy małżonek nie jest w stanie wypełnić obowiązku
  • gdy dziecko pełnoletnie nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, posiada niezdolność do pracy (nawet jeśli jest ona uwarunkowana alkoholizmem lub narkomanią- uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNCP, 1983, nr 1, poz. 4)
  • niemożność samodzielnego utrzymania się, gdy dziecko jest odpowiednio przygotowane do podjęcia konkretnego zawodu, ale nie jest w stanie znaleźć pracy- dziecko musi wykazać, że znajduje się w niedostatku (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1994 roku, III CRN, 63/94, niepublikowany)
  • dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać z powodu ułomności cielesnej, psychicznej lub choruje na dolegliwości nieuleczalne
Back to Top